Επιλογές και κινήσεις στο πεδίο της κρίσης- Φεβρουάριος 2012