Στόχος η κερδοφόρος ανάπτυξη

Του Γιάννη Κατσουρίδη

H ελληνική οικονομία διέρχεται την τελευταία διετία τη σφοδρότερη κρίση της σύγχρονης ιστορίας της, η οποία δεν άφησε ανεπηρέαστη την ασφαλιστική αγορά. Το περασμένο έτος, το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς συρρικνώθηκε κατά 7%, ενώ το ενδεχόμενο περαιτέρω συρρίκνωσης είναι ορατό. Παράλληλα, η κρίση χρέους δημιουργεί πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου, λόγω της απομείωσης της αξίας των ελληνικών ομολόγων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Ασφαλιστική έθεσε ως στρατηγική προτεραιότητα την επίτευξη θετικών πρωτογενών λειτουργικών αποτελεσμάτων, έναντι της ανάπτυξης εργασιών που ίσχυε παραδοσιακά για μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων του κλάδου.

Στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιήθηκε το 2011 σειρά δράσεων, οι οποίες συνοψίζονται στους παρακάτω τέσσερις άξονες, και το αποτέλεσμα των οποίων αντικατοπτρίζεται στο θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα που επετεύχθη: α) έξοδος από ζημιογόνους κλάδους ασφάλισης και καταγγελία ζημιογόνων συνεργασιών, β) αναθεώρηση της πιστωτικής και εισπρακτικής πολιτικής, η οποία οδήγησε σε θεαματική μείωση των ανείσπρακτων ασφαλίστρων, γ) καλύτερος έλεγχος του κόστους ζημιών, ειδικά στους κλάδους αυτοκινήτου και νοσοκομειακών, δ) μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας, μέσω της δραστικής μείωσης των γενικών και διοικητικών εξόδων, της εκμετάλλευσης των συνεργειών με τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, κυρίως στους τομείς προμηθειών και περιουσίας, και τέλος μέσω της εξαιρετικά περιορισμένης αντικατάστασης του αποχωρούντος προσωπικού.

Εχοντας πλέον θέσει τις βάσεις, ο στρατηγικός στόχος για το 2012 είναι η κερδοφόρος ανάπτυξη, η οποία θα επιτρέψει την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων μέσω των βελτιούμενων πρωτογενών λειτουργικών αποτελεσμάτων, αλλά και τη διασφάλιση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην αγορά.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της έμπρακτης στήριξης των παραγωγικών δικτύων της εταιρείας, της συνεχούς εκπαίδευσης των συνεργατών και του προσωπικού της, της διαπραγμάτευσης με παρόχους υπηρεσιών, όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και συνεργεία αυτοκινήτων, για την περαιτέρω μείωση του κόστους ζημιών, αλλά και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, και τέλος μέσω της επιπλέον μείωσης του λειτουργικού κόστους της εταιρείας.

Παράλληλα, η Εθνική Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην κοινωνία, αναλαμβάνει σειρά ενεργειών για την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων.

Πιο συγκεκριμένα, δεν προέβη σε καμία αύξηση των ασφαλίστρων των νοσοκομειακών προγραμμάτων που διατίθενται από το δίκτυο της εταιρείας, ενώ παράλληλα προχώρησε σε μία μεσοσταθμική μείωση των τιμολογίων ασφάλισης αυτοκινήτων. Επιπλέον, δημιούργησε νέα οικονομικά προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών υποχρεωτικής ασφάλισης (αυτοκινήτου), ενώ σχεδιάζει ακόμη οικονομικότερα νοσοκομειακά προγράμματα. Τέλος, παρακολουθεί στενά την αναμόρφωση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και σχεδιάζει προϊόντα, προκειμένου να καλύψει τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς πάγια φιλοσοφία της εταιρείας είναι ότι η ιδιωτική ασφάλιση είναι συμπληρωματική της κοινωνικής. Μόλις προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, η εταιρεία θα ολοκληρώσει το σχεδιασμό των παραπάνω προϊόντων, τα οποία θα καλύψουν σημαντικό μέρος των νέων αναγκών που δημιουργούνται για το κοινωνικό σύνολο.